IV.

34Potom nevyhladili národy,

o kterých jim to Hospodin poručil.
35Promísili se s pohany,
naučili se jejich způsoby!
36Začali uctívat jejich modly,
do jejich pasti se zapletli.
37I svoje syny jim obětovali,
své dcery ďáblům dávali!
38Nevinnou krev tehdy prolévali,
krev synů svých a svých dcer.
Modlám v Kanaánu je obětovali –
tou krví byla poskvrněna zem!
39Svými skutky takto pošpinili se,
a svými činy smilnili.
40Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem,
své dědictví si zošklivil!
41Napospas pohanům proto zanechal je,
aby jejich sokové vládli nad nimi.
42Utiskovali je jejich nepřátelé,
sraženi byli do jejich područí.
43Znovu a znovu zachraňoval je,
oni ho ale vědomě dráždili –
ve své špatnosti klesali stále níž!
44On ale viděl jejich tíseň,
kdykoli slyšel jejich křik.
45Pamatoval na smlouvu svou s nimi,
ve své velké lásce byl pohnut lítostí.
46Proto k nim nakonec probudil soucit
všech, kdo je drželi v zajetí.

V.

47Zachraň nás, Hospodine, náš Bože,
a z národů nás posbírej!
Tvé svaté jméno ať oslavíme,
tvou chválou ať se chlubíme!
48Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský,
od věků až navěky!
Ať všechen lid odpoví: Amen!
Haleluja!

1Haleluja!

Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!
Jeho láska trvá navěky!

2Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství,
kdo jeho chválu plně vypoví?

3Blaze těm, kteří se drží práva,
kdo žijí spravedlivě v každý čas!

4Pamatuj na mě, Hospodine,
až svému lidu přízeň prokážeš,
se svojí spásou navštiv mě!

5Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit,
s tvým národem ať se mohu veselit
a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží!

II.

6Zhřešili jsme jako už naši otcové,
zkazili jsme se a jednali jsme zle.
7Naši otcové v Egyptě
nepochopili divy tvé!
Na velikost tvé lásky nepamatovali,
u Rudého moře Nejvyššího dráždili.
8Zachránil je však pro své jméno,
aby ukázal své hrdinství.
9Rudému moři pohrozil, a vyschlo,
provedl je hlubinami jako po poušti!
10Zachránil je před jejich soky,
vykoupil je ze spárů nepřátel.
11Voda se zavřela nad jejich trýzniteli,
ani jediný z nich neutek.
12Tehdy věřili jeho zaslíbením,
tehdy ho chválili se zpěvem.
13Rychle však zapomněli na jeho činy,
nechtěli čekat, jak se rozhodne.
14Propadli lačnosti v oné poušti,
Boha pokoušeli v pustině.
15Poskytl jim tedy, oč tolik stáli,
dopustil však na ně úbytě.
16Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše
a na Hospodinova svatého, Árona.
17Země se otevřela, Dátana pohltila,
Abiramovu hordu pohřbila.
18Oheň vyšlehl proti té tlupě,
spálil ty darebáky plamenem!

III.

19Na Orébu si potom tele udělali
a tomu odlitku se klaněli.
20Slávu svého Boha tenkrát vyměnili
za sochu býka, co trávu jí!
21Zapomněli na Boha, svého spasitele,
jenž konal veliké věci v Egyptě:
22zázraky činil v zemi Chamově,
u Rudého moře věci předivné.
23Byl by je vyhladil, jak rozhodl se,
nebýt jeho vyvoleného Mojžíše.
Ten se v té roztržce postavil před něj,
a tak odvrátil jeho zhoubný hněv.
24Potom však pohrdli krásnou zemí,
jeho zaslíbení věřit nechtěli.
25Ve svých stanech se dali do reptání,
poslouchat Hospodina odmítli.
26Pozvedl tedy ruku k přísaze,
že je nechá padnout na poušti,
27že jejich símě rozežene po národech,
po cizích zemích že je rozpráší.
28Potom se s modlou Baal-peor spřáhli,
jedli oběti patřící mršinám.
29Boha tak popudili svými činy,
že mezi nimi propukla pohroma.
30Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo,
a Hospodin tu ránu zastavil.
31Početl mu to za spravedlnost
po všechna pokolení, navěky.

32Při vodách Meriby ho znovu popudili,
až také Mojžíš kvůli nim pochybil.

33V duchu ho tehdy tolik rozhořčili,
že se unáhlil svými rty.

24Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil,

bylo jich víc, než jejich protivníci unesli!

25Nechal je nenávidět jeho lid,
na jeho služebníky aby vymýšleli lsti.

III.

26Poslal k nim svého služebníka Mojžíše
se svým vyvoleným, Áronem.
27Ti jim předváděli jeho znamení,
v Chamově zemi konali zázraky!
28Poslal tmu a přišlo zatmění,
jeho příkazům se totiž vzepřeli.
29Jejich vody ve krev obrátil,
zahubil všechny ryby v nich.
30Jejich země se hemžila žabami –
byly i v královských ložnicích!
31Na jeho rozkaz mouchy přilétly,
po celé říši byli komáři.
32Místo deště je zasypal kroupami,
nad jejich zemí se blesky míhaly.
33Potloukl jejich révu i jejich fíkoví,
po celé jejich říši stromy roztříštil!
34Na jeho rozkaz přilétly kobylky,
nemožné bylo spočítat housenky!
35Sežraly jim v zemi všechny rostliny,
pohltily vše, co půda urodí.
36Všechno prvorozené pak v té zemi bil,
všechen výkvět mládí jim zahubil.
37Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem,
v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel!
38Z jejich odchodu měli radost v Egyptě,
strach z Izraele totiž svíral je!

IV.

39Rozestřel oblak, aby jim dal stín,
noc jim svým ohněm prozářil.
40Na jejich žádost dal jim křepelky,
sytil je svým chlebem nebeským.
41Otevřel skálu, vody vytryskly,
proudem se valily po poušti!
42Pamatoval na to, co svatě zaslíbil
svému služebníku Abrahamovi.
43Svůj lid tehdy vyvedl s veselím,
svoje vyvolené s jásáním!
44Potom jim daroval země pohanů,
dědičně získali úsilí národů,
45aby se řídili jeho pravidly
a dodržovali jeho zákony.
Haleluja!

1Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,

jeho činy rozhlašujte mezi národy!
2Zpívejte mu, hrajte mu,
rozvažujte o všech jeho zázracích!
3Jeho svatým jménem chlubte se,
ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!
4Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,
jeho tvář vždycky hledejte.
5Pamatujte, jaké divy provedl,
jaké zázraky a co rozhodl.
6Vy, símě Abrahama, jeho služebníka,
jste jeho vyvolení, děti Jákoba.
7On je Hospodin, Bůh náš,
celá zem jeho soudu podléhá!
8Na svoji smlouvu pamatuje věčně,
na slovo tisíci pokolení svěřené,
9na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem,
na přísahu, již složil před Izákem.
10Jákobovi ten výrok potvrdil
za věčnou smlouvu pro Izrael:
11„Tobě dám kanaánskou zem,
bude tvým dědičným údělem!“
12Přitom jich tenkrát bylo jen trochu,
byli jenom hrstkou cizinců.
13Z národu do národu když bloudili,
od jednoho k jinému království,

14nikoho nenechal, aby jim ublížil.
I krále kvůli nim varoval:

15„Mé pomazané nechte být!
Mým prorokům nepůsobte žal!“

II.

16Když potom přivolal na zem hlad
a odřízl je od chleba,

17poslal před nimi jistého Josefa,
jehož prodali jako otroka.

18Nohy měl sevřené v okovech,
hrdlo uvězněné v železech.

19Když se pak splnila jeho předpověď,
když jej protříbila Hospodinova řeč,

20král ho pak nechal propustit z okovů,
vládce národů dal mu svobodu.

21Správcem svého paláce jej učinil –
vládl nade vším jeho bohatstvím!

22Jeho dvořanům poroučel podle libosti,
jeho poradce vedl k moudrosti.

23Do Egypta tenkrát přišel Izrael,
Jákob byl hostem v zemi Chamově.

II.

24Kolik je, Hospodine, skutků tvých!

Všechno jsi moudře učinil –
země je plná tvých stvoření!
25Hle, je tu moře širé a veliké,
havěť bezpočtu se hemží v něm –
maličcí i velcí tvorové!
26Plují v něm lodě a také leviatan,
jehož jsi stvořil, aby si tam hrál!
27Ti všichni k tobě vzhlížejí,
abys je krmil v čase potřeby.
28Dáváš jim a oni sbírají,
když otevřeš ruku, sytí se hojností.
29Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš,
hynou, když dech jim odjímáš –
navracejí se znovu v prach.
30Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni,
abys tvář země znovu obnovil!
31Hospodinova sláva ať trvá věčně,
ze svého díla ať se Hospodin raduje!
32Pod jeho pohledem země třese se,
hory dýmají pod jeho dotykem!
33Zpívat budu Hospodinu celý život svůj,
žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!
34Kéž se mu líbí moje myšlenky –
Hospodin je přece mojí radostí!
35Kéž by už hříšníci ze světa zmizeli,
kéž by tu darebáci více nebyli!
Dobrořeč, duše má, Hospodinu!
Haleluja!

1Dobrořeč duše má Hospodinu!

I.

Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj –

oděn jsi slávou a nádherou!
2Světlem jsi jak pláštěm zahalen,
nebe jsi jako plachtu rozestřel!
3Svoje paláce jsi nad vodou postavil,
jak vozy užíváš husté oblaky,
vznášíš se na křídlech větrných.
4Vichry činíš svými posly,
tvými služebníky jsou plameny!
5Zemi jsi založil na jejích sloupech,
navěky jí neotřese vůbec nic.
6Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem,
vody stály i nad horami.
7Před tvojí hrozbou pak rozutekly se,
před tvým burácením prchaly.
8Sahaly k horám, stekly však do údolí,
na místo tebou určené.
9Hranice dals jim, aby je nepřekročily,
aby už nikdy nepřikryly zem!
10Ty pouštíš potoky do údolí,
aby proudily mezi horami,
11všechnu polní zvěř aby napájely,
divocí osli aby u nich žízeň zahnali,
12na jejich březích aby hnízdili ptáci,
jejich zpěv aby zněl mezi větvemi.
13Ze svých paláců hory napájíš,
země se sytí ovocem skutků tvých!
14Trávě pro dobytek dáváš růst
a také rostlinám k lidskému užitku,
aby jim ze země pokrm vyrostl:
15Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží,
olej, po němž se obličej rozzáří,
a chléb, který člověku dodá sil.
16Hospodin sytí i své stromoví –
libanonské cedry, které sám vysadil.
17Vrabci si na nich hnízda postaví,
čáp si nachází domov na jedli.
18Vysoké hory patří kamzíkům,
skály jsou útočištěm králíků.
19Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval,
i samo slunce ví, kdy má zapadat.
20Přivádíš tmu a noc se rozhostí,
spoustou zvěře se lesy zahemží.
21Po své kořisti řvou tehdy lvi,
aby tak Boha o pokrm žádali.
22S východem slunce se vrací zpět,
aby ulehli ve svých doupatech.
23Za svým úkolem tehdy člověk vyráží,
pracuje na něm, než se zešeří.