Hospodin a národy (Jr 46)

Hospodin kraluje nejen nad Izraelem, ale také nad národy světa. Je i jejich soudcem, a také spasitelem. S lidem Izraelem mluví také o národech…
Podněty ke studiu a diskusi
– Jak se tu Hospodin národům – a svému lidu – představuje? Jakým právem s národy, a nejen se svým Izraelem, jedná?
– Porovnejte Boží soudy nad Egyptem se soudy nad Izraelem – jejich podobu a příčiny, Boží postoje…
– Co ze soudů nad Egyptem plyne pro Izraele?
– Proč obsahují prorocké knihy Starého zákona takové pasáže, „výroky proti národům“? Co si z nich měli izraelští čtenáři vzít? Co si z nich můžeme odnést my?
– Jedná Bůh i dnes s národy? Případně jak? Jaká je naše role uprostřed národa; a národů?

Moc a slabost Božího slova (Jr 36)

Bůh dává zapsat Jeremjášovy výroky do svitku. Různí posluchači reagují různě. Boží slovo, třebaže chce přinášet spásu, bylo vždy slovem neskladný, popíraným a pronásledovaným.
Podněty ke studiu a diskusi
– Proč dal Hospodin sepsat Jeremjášovy výroky?
– Co vznik svitku odhaluje o Hospodinu, jeho moci a charakteru?
– Jaký význam má existence Bible?
– Jak lidé reagovali na čtení Božích slov ze svitku?
– Jaké místo má Bible v našem životě?

Pokoj pro současnost i budoucnost (Jr 29,1-23)

Jeremjáš posílá vyhnancům do Babylónu dopis: Bůh jim zajišťuje pokoj teď a tady; a daruje jim pokoj i v budoucnosti. Exulanti se však mají varovat falešných nabídek…
Podněty ke studiu a diskusi
– Jakou vizi života v Babylónu nabízel exulantům Jeremjáš? K čemu je vybízel? Proč? S jakým cílem?
– Proč se jiným prorokům zdály Jeremjášovy vize problematické, ba zločinné? Jakou vizi exilu předkládali oni?
– Proč Jeremjáš slova jiných proroků odmítal?
– Vidíte nějaké paralely mezi izraelskými vyhnanci a námi? Jejich a našimi nadějemi; mezi jejich a našimi svody?
– Jaké je naše povolání?

Prorokův zápas (Jr 15-20)

Jeremjášovy nářky patří k nejnápadnějším rysům této starozákonní knihy. Jen málokterá
biblická postava otevírá tak nepokrytě své nitro, jen málokdo se s takovou vehemencí pouští do zápasu se svým lidem – a v jeho prospěch -, ale i se svým Bohem…
Podněty ke studiu a k diskusi
Rozdělte si mezi sebou některé z následujících oddílů a ptejte se:
– S jakými vnějšími a vnitřními obtížemi se Jeremjáš potkával ve své službě?
– Jak Jeremjáš reagoval na útrapy?
– Jak reagoval Hospodin?
– V čem je pro nás Jeremjáš mementem? V čem je inspirací?
– S jakými obtížemi se potýkáme?
– Jak na ně reagujeme?

Jr 15,10-21
Jr 17,14-18
Jr 18,19-23
Jr 20,7-13
Jr 20,14-18

Hospodinův zápas (Jr 8,4 – 9,23)

Lid se Hospodinu zpronevěřil nevěrou vůči jeho slovu; vůči sobě navzájem se lidé provinili klamem. Hospodin bude svůj lid po právu soudit. Ovšem není to tak jednoduché…
Podněty ke studiu a k diskusi
Rozdělte si mezi sebou některé z následujících biblických oddílů a hledejte odpovědi
na tyto otázky:
– Jak se provinil Izrael?
– Jak Izrael reagoval na Boží soudy?
– Jak Bůh reagoval na hřích Izraele? Jak reagoval na své soudy?
– Jaký je náš Bůh?
– Jací jsme my?

Jr 8,4-12
Jr 8,13-17
Jr 8,18-23
Jr 9,1-5
Jr 9,6-15
Jr 9,16-23

Povolání Jeremjáše (Jr 1,1-10)

Hospodin, soudce a spasitel, vládne Izraeli, ale i jiným národům a královstvím. Vládne jim také svým slovem. A to i slovem kněžského synka Jeremjáše…
Podněty ke studiu a diskusi
– Připomeňte si, jaké byly historické okolnosti – v Izraeli, ale i na celém Blízkém Východě – působení proroka Jeremjáše.
– Co Jeremjášovi bránilo přijmout prorocké povolání?
– Čím omlouváme své váhání uprostřed úkolů?
– Jakými argumenty Hospodin přesvědčuje Jeremjáše?
– Co si z Božích ujištění můžeme vzít my?
– Jr 1,10 shrnuje Jeremjášův životní úkol a smysl celé knihy. Jaký je úkol Božího slova tehdy a dodnes? Jak se to děje?