Žalm 105,24-45

24Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil,

bylo jich víc, než jejich protivníci unesli!

25Nechal je nenávidět jeho lid,
na jeho služebníky aby vymýšleli lsti.

III.

26Poslal k nim svého služebníka Mojžíše
se svým vyvoleným, Áronem.
27Ti jim předváděli jeho znamení,
v Chamově zemi konali zázraky!
28Poslal tmu a přišlo zatmění,
jeho příkazům se totiž vzepřeli.
29Jejich vody ve krev obrátil,
zahubil všechny ryby v nich.
30Jejich země se hemžila žabami –
byly i v královských ložnicích!
31Na jeho rozkaz mouchy přilétly,
po celé říši byli komáři.
32Místo deště je zasypal kroupami,
nad jejich zemí se blesky míhaly.
33Potloukl jejich révu i jejich fíkoví,
po celé jejich říši stromy roztříštil!
34Na jeho rozkaz přilétly kobylky,
nemožné bylo spočítat housenky!
35Sežraly jim v zemi všechny rostliny,
pohltily vše, co půda urodí.
36Všechno prvorozené pak v té zemi bil,
všechen výkvět mládí jim zahubil.
37Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem,
v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel!
38Z jejich odchodu měli radost v Egyptě,
strach z Izraele totiž svíral je!

IV.

39Rozestřel oblak, aby jim dal stín,
noc jim svým ohněm prozářil.
40Na jejich žádost dal jim křepelky,
sytil je svým chlebem nebeským.
41Otevřel skálu, vody vytryskly,
proudem se valily po poušti!
42Pamatoval na to, co svatě zaslíbil
svému služebníku Abrahamovi.
43Svůj lid tehdy vyvedl s veselím,
svoje vyvolené s jásáním!
44Potom jim daroval země pohanů,
dědičně získali úsilí národů,
45aby se řídili jeho pravidly
a dodržovali jeho zákony.
Haleluja!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *