Žalm 105,1-23

1Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,

jeho činy rozhlašujte mezi národy!
2Zpívejte mu, hrajte mu,
rozvažujte o všech jeho zázracích!
3Jeho svatým jménem chlubte se,
ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!
4Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,
jeho tvář vždycky hledejte.
5Pamatujte, jaké divy provedl,
jaké zázraky a co rozhodl.
6Vy, símě Abrahama, jeho služebníka,
jste jeho vyvolení, děti Jákoba.
7On je Hospodin, Bůh náš,
celá zem jeho soudu podléhá!
8Na svoji smlouvu pamatuje věčně,
na slovo tisíci pokolení svěřené,
9na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem,
na přísahu, již složil před Izákem.
10Jákobovi ten výrok potvrdil
za věčnou smlouvu pro Izrael:
11„Tobě dám kanaánskou zem,
bude tvým dědičným údělem!“
12Přitom jich tenkrát bylo jen trochu,
byli jenom hrstkou cizinců.
13Z národu do národu když bloudili,
od jednoho k jinému království,

14nikoho nenechal, aby jim ublížil.
I krále kvůli nim varoval:

15„Mé pomazané nechte být!
Mým prorokům nepůsobte žal!“

II.

16Když potom přivolal na zem hlad
a odřízl je od chleba,

17poslal před nimi jistého Josefa,
jehož prodali jako otroka.

18Nohy měl sevřené v okovech,
hrdlo uvězněné v železech.

19Když se pak splnila jeho předpověď,
když jej protříbila Hospodinova řeč,

20král ho pak nechal propustit z okovů,
vládce národů dal mu svobodu.

21Správcem svého paláce jej učinil –
vládl nade vším jeho bohatstvím!

22Jeho dvořanům poroučel podle libosti,
jeho poradce vedl k moudrosti.

23Do Egypta tenkrát přišel Izrael,
Jákob byl hostem v zemi Chamově.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *