Jeremjáš 51,20-40

20„Ty jsi můj kyj,
můj nástroj válečný:
tebou drtím národy,
tebou ničím království,
21tebou drtím koně i s jezdci,
tebou drtím vozy s vozataji,
22tebou drtím muže i ženy,
tebou drtím starce i mladíky,
tebou drtím mládence i panny,

23tebou drtím pastýře s ovcemi,
tebou drtím oráče i spřežení,
tebou drtím správce i hejtmany.

24Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu, praví Hospodin.

25Hle, já jsem proti tobě, horo záhuby,
která hubíš celou zemi, praví Hospodin.
Rozmáchnu se proti tobě, svalím tě ze skal,
obrátím tě v horu popela!

26Nevezmou z tebe kámen úhelný
ani kámen pro základy.
Ano, zůstaneš pustý navěky,
praví Hospodin.“

27Zvedněte v zemi korouhev!
Ať mezi národy zazní polnice!
Připravte národy proti němu do boje,
svolejte na něj království Ararat,
Minni a Aškenaz!
Postavte proti němu vojevůdce,
přiveďte koně jak roje kobylek!

28Připravte národy proti němu do boje,
krále Médie a jejich hejtmany,
správce všech zemí, které ovládli!

29Země se třese, svíjí se bolestí,
plní se, co Hospodin o Babylonu uložil:
Obrátí babylonskou zemi v trosky,
kde nikdo nebydlí.

30Babylonští hrdinové dobojovali,
zůstali ve svých opevněních.
Síly je opustily,
jsou jako ženy.
Jejich domovy zapáleny,
závory zlomeny.

31Běžec předhání běžce,
posel posla potkává –
babylonskému králi se oznamuje,
že město padlo ze všech stran!

32Byly obsazeny brody,
v močálech hoří rákosí,
bojovníci jsou zděšeni!

33Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:
„Dcera babylonská je jako mlat
v čas, kdy se mlátí úroda;
čas její sklizně rychle nastává!“

34„Babylonský král Nabukadnezar mě požíral,
rozdrtil mě na sousta,
udělal ze mě prázdný džbán.
Polykal mě jako drak,
mými pochoutkami si břicho cpal,
vytřel mě jako hrnec dočista.

35Násilí na mě páchané ať na Babylon dopadne!“
říká obyvatelka Sionu.
„Moje krev na obyvatele Chaldeje!“
říká Jeruzalém.

36A proto tak praví Hospodin:
„Hle, ujmu se tvojí pře
a pomstím se za tebe.
Vysuším to jeho moře,
nechám vyschnout i jeho pramen.

37Babylon se obrátí v hromady sutin,
kde žijí jen šakali,
bude vzbuzovat děs a posměch,
zůstane bez obyvatele.

38Jsou jako řvoucí smečka lvů,
lačně vrčí jak mladí lvi.

39Až se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu,
opiji je, že se budou hlučně veselit.
Pak ale tvrdě usnou navěky
a už se nevzbudí, praví Hospodin.

40Povedu je na porážku jako ovečky,
jako kozly a beránky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *