Žalm 54

1Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. 2Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: „David se ukrývá u nás!“
3Bože, zachraň mě pro jméno své,
v moci své buď mi obhájcem!
4Bože, slyš moji modlitbu,
mým slovům popřej sluch.
5Cizáci povstali proti mně,
násilníci pasou po mém životě –
ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla
6Pohleďte, můj pomocník je Bůh,
můj Pán mě drží naživu!
7Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo,
už s nimi skoncuj pro věrnost svou!
8Potom ti budu obětovat ochotně,
tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je!
9On mě vysvobodí z každého soužení,
svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!

Moc služby

Marek 10,35-45

35Tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: „Mistře, prosíme, abys nám splnil přání.“
36„Co pro vás mám udělat?“ zeptal se jich.
37„Nech nás sedět ve své slávě – jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici.“
38„Nevíte, o co prosíte,“ řekl jim na to Ježíš. „Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji?“
39„Můžeme,“ odvětili.
Na to jim Ježíš řekl: „Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji. 40Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno.“
41A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana. 42Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. 43Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. 44Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. 45Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Žalm 53

1Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.
2Blázen myslí, že Bůh není!
Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají,
není, kdo dobro konal by!
3Bůh z nebe hledí na lidi:
Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
4Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili,
není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
5Copak nic nevědí tito zločinci?
Jako by jedli chléb, můj lid hltají –
pročpak by k Bohu volali?!
6Jednou je ale přepadne zděšení,
ačkoli předtím strach neznali.
Kosti těch, kdo napadli tě, Bůh sám rozptýlí
a ty je zahanbíš,
vždyť Bůh je zatratil!
7Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása,
kéž Bůh konečně svůj lid obnoví!
Jákob pak bude radostně jásat,
Izrael se bude veselit!

Žalm 52

1Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův.
2Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: „David vešel do Achimelechova domu.“

3Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem?
Boží láska je tu každý den!

4Záhubu chystáš svým jazykem,
tou ostrou břitvou pácháš lest.

5Zlé víc než dobré miluješ,
raději než pravdu mluvíš lež. séla

6Ve zhoubných řečech si libuješ,
které vypouštíš zrádným jazykem!

7Bůh tě však navždy porazí,
chytne tě, z domova uchvátí,
ze země živých tě vyhladí! séla

8Spravedliví užasnou, až to uvidí,
nakonec se ti zasmějí:

9„Pohleďte na toho hrdinu,
jenž neměl v Bohu záštitu.
Spoléhal na množství svého majetku,
posílit chtěl se skrze záhubu!“

10Já ale budu jako oliva –
v Božím domě budu rozkvétat.
Na Boží lásku totiž spoléhám
stále, napořád.

11Chválit tě budu, Pane, navěky
za to, cos učinil.
V tvém jménu složím naději,
neboť je vzácné před tvými věrnými!

Žalm 51

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou.
3Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky,
v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky.
4Důkladně omyj mě od mého provinění,
od mého hříchu mě očisti!
5Uznávám všechny své zločiny,
svůj hřích mám stále na mysli.
6Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil,
před tvýma očima jsem se zla dopustil!
Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý,
oprávněn jsi mě odsoudit!
7Vždyť nesu vinu už od narození,
hříšný jsem od svého početí.
8Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti,
už v lůně matky učils mě moudrosti.
9Yzopem očisti mě a budu zas čistý,
omyj mě a budu bělejší než sníh!
10Dej mi zas uslyšet radost a veselí,
mé údy zlámal jsi – kéž znovu tancují!
11Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš,
všechny mé viny kéž odstraníš!
12Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí,
v mém nitru obnov ducha stálosti.
13Nevyháněj mě ze své přítomnosti,
svého svatého Ducha neber mi!
14Navrať mi radost ze své spásy,
ušlechtilým duchem mě posilni.
15Tvým cestám pak budu provinilce učit,
aby se hříšníci k tobě vraceli.
16Smrtelné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy,
ať jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti!
17Pane můj, otevři mé rty,
ať má ústa zvěstují tvé chvály!
18V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal,
moje zápaly bys nepřijal.
19Kajícný duch je Bohu nad oběti –
nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným.
20Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem,
zdi Jeruzaléma znovu vystavěj!
21Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti –
zápalné oběti bez vady,
tehdy se znovu budou obětovat býci
na tvém oltáři.

Žalm 50

1Žalm Asafův.
Hospodin, Bůh bohů, promlouvá,
celou zem svolává
od slunce východu až tam, kde zapadá.
2Ze Sionu v plné kráse
sám Bůh skvěje se.
3Přichází náš Bůh, nebude mlčet;
před ním jde oheň, všechno stravuje,
kolem něj prudká vichřice!
4Svolává shůry nebesa i zem,
jeho lid aby stanul před soudem:
5„Shromážděte mi moje ctitele,
ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!“
6Jeho spravedlnost nebesa zvěstují,
vždyť Bůh je soudce – on jediný! séla
7„Slyš, lide můj, a promluvím,
slyš, Izraeli, já tě usvědčím:
Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým!
8Kvůli tvým obětem tě neviním,
tvé zápaly mi nikdy nechybí.
9Nechci však býka z chlévů tvých,
nechci kozlíky z tvé ohrady!
10Všechna zvěř v lese přece patří mi,
také dobytek na horách nesčetných.
11Znám všechny ptáky v nebesích,
divoké šelmy jsou mým vlastnictvím.
12Nepožádám tě, i kdybych hladověl –
mně patří svět i všechno v něm!
13Cožpak se živím masem hovězím,
cožpak ho krví kozlů zapíjím?
14Přinášej Bohu oběť vděčnosti,
své sliby plň před Nejvyšším.
15Volej mě v den svého soužení,
vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“
16Darebáka však Bůh takto osloví:
„K čemu odříkáváš moje zákony,
mou smlouvu do úst proč bereš si?
17Vždyť přece nechceš dát se poučit,
má slova za hlavu jsi zahodil.
18Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním,
s cizoložníky ses ztotožnil!
19Svá ústa poskytuješ slovům zlým,
tvůj jazyk spřádá úskoky.
20Sedíš si a bratra hanobíš,
syna své matky ostouzíš.
21Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš,
pomyslel by sis, že jsem ti podobný.
Proto tě nyní obviním,
před tvýma očima tě napravím!
22Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte:
Když já vás napadnu, kdo vám pomůže?
23Kdo přináší oběť vděčnosti, ten mě ctí;
kdo svoje cesty napraví,
tomu ukážu Boží spasení!“